Tryb kierowania - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

Komendą kieruje Komendant Miejski przy pomocy Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego, Naczelników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej Naczelnikami, Kierowników Referatów zwanych dalej Kierownikami, Komendantów Komisariatów oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów, zwanych dalej Koordynatorami.

Na czas nieobecności Komendanta Miejskiego zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego.
Na czas nieobecności Komendanta Miejskiego oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego obowiązki Komendanta Miejskiego pełni wyznaczony w drodze stosownej decyzji jeden z naczelników wydziałów KMP.

Zastępowanie Komendanta Miejskiego przez osoby wymienione w obejmuje pełny zakres jego zadań i kompetencji, chyba że Komendant Miejski określi inny zakres zastępstwa. 

Podział zadań między Komendantem Miejskim a jego zastępcami określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta Miejskiego.

Komendant Miejski może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji
w określonych sprawach.

Komendant Miejski może powoływać do realizacji zadań komisje, zespoły, grupy lub Pełnomocników.

Komendant Miejski w drodze stosownej decyzji wyznacza policjantów do prowadzenia postępowań skargowych oraz powołuje nieetatowego Koordynatora sprawującego funkcję nadzorczą i koordynacyjną nad problematyką przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Komendzie. 

Naczelnicy Komendy kierują podległymi im komórkami organizacyjnymi przy pomocy Zastępców Naczelnika, kierowników 
i bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

Obowiązki, zadania, upoważnienia i kompetencje kierowników komórek organizacyjnych i osób wyznaczonych do kierowania zespołami Komendy określają odrębne przepisy w sprawie organizacji hierarchicznej w Policji oraz akty kierowania wewnętrznego Komendanta Miejskiego.

Zastępcy Naczelników wykonują obowiązki zgodnie z przydzielonymi im przez Naczelników kartami opisów stanowisk pracy i odpowiadają za właściwe wykonywanie tych obowiązków bezpośrednio przed Naczelnikami.

Kierownicy kierują podległymi im komórkami przy pomocy bezpośrednio podległych im policjantów i pracowników Policji.

Zespołami kierują wyznaczeni do tego celu policjanci i pracownicy Policji zwani Koordynatorami.

Podczas nieobecności Naczelników zastępują ich w pełnym zakresie praw i obowiązków wskazani przez nich Zastępcy Naczelnika.

Podczas nieobecności Naczelnika, jego Zastępcy, policjanta lub pracownika wyznaczonego do koordynacji pracy zespołu – obowiązki ich pełni osoba wyznaczona przez Komendanta Miejskiego lub Zastępcę Komendanta Miejskiego nadzorującego dany wydział, wyznaczenie to następuję w formie pisemnej.

Podczas nieobecności Kierowników, Koordynatorów lub Pełnomocników obowiązki ich pełni osoba wyznaczona przez Komendanta Miejskiego, wyznaczenie to następują w formie pisemnej, jeżeli nie wynika to zkarty opisu stanowiska pracy.

Naczelnicy, Kierownicy, Koordynatorzy i Pełnomocnicy określają szczegółowe zadania podległych komórek organizacyjnych, które wprowadza w życie stosowną decyzją Komendant Miejski.

Kierowanie Komendą odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnych i resortowych aktów prawnych, poleceniami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz według form i metod określonych przez jego kierownictwo, a w szczególności poprzez:

  • wydawanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych,
  • określanie kierunków działania,
  • prowadzenie odpraw służbowych z udziałem kierowników komórek organizacyjnych i innych policjantów i pracowników Policji,
  • zarządzanie określonych odrębnymi przepisami kontroli problemowych, doraźnych, sprawdzających, a także czynności wyjaśniających,
  • podejmowanie decyzji w sprawach bieżących oraz wydawania doraźnych pisemnych lub ustnych poleceń.

Komendant Miejski:

  •  odpowiada za prawidłową realizację zadań komórek organizacyjnych Komendy,
  •  wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia, obowiązki i kompetencje przełożonego.

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY

Ustala się ogólne zadania komórek organizacyjnych Komendy:

1) Wydział Kryminalny realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w sprawach własnych oraz zleconych przez prokuraturę rejonową w zakresie przestępstw kryminlanych i drogowych,

 b) nadzoru i koordynowania pracy operacyjnej i procesowej podległych komisariatów oraz udzielania im wszechstronnej pomocy przy realizacji spraw o charakterze wielowątkowym, wymagającym zaangażowania większych sił i środków.

c) organizowania i prowadzenia współpracy z siecią OZI oraz udzielania w tym zakresie pomocy podległym jednostkom poprzez sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi czynnościami w tym zakresie,

d) prowadzenia spraw poszukiwawczych i identyfikacyjnych osób oraz koordynacji i nadzoru nad czynnościami prowadzonymi przez podległe jednostki w tym zakresie,

e) monitorowania i bieżącego analizowania stanu zagrożenia przestępczością kryminalną na podległym terenie poprzez opracowywanie i przekazywanie zadań dla innych pionów w celu ograniczenia przestępczości,

f) organizowania i prowadzenia współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej na terenie miasta Ruda Śląska,

g) prowadzenia systematycznej współpracy z innymi pionami tut. KMP w przedmiocie zwalczania i zapobiegania przestępczości,

h) organizowania i koordynacji współpracy z innymi jednostkami Policji ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sąsiednich w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej,

i) organizowania i prowadzenia obsługi techniczno – kryminalistycznej na miejscu zdarzeń przestępczych, wizji lokalnych, eksperymentów procesowych i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym,

j) nadzoru nad realizacją zadań związanych z właściwym wykorzystaniem zabezpieczonych śladów kryminalistycznych będących w dyspozycji pracowników prowadzących postępowania przygotowawcze,

k) organizowania i udziału funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego w szkoleniach zawodowych dot. zagadnienia pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śledczej.


2) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) monitorowania i analizowania stanu zagrożenia w zakresie przestępczości gospodarczej na terenie miasta oraz na tej podstawie opracowywanie głównych kierunków działania, zapewnienie na podległym sobie terenie skutecznej ochrony interesów ekonomicznych Państwa i podmiotów gospodarujących,

b) stałego współdziałania w wykrywaniu przestępstw i ściganiu ich sprawców z innymi pionami i podległymi jednostkami organizacyjnymi,

c) prowadzenia stałej wymiany informacji odnośnie nowych form działalności przestępczej i podejmowania skutecznych przedsięwzięć wykrywczych i dowodowych, organizowania rozpoznania operacyjnego środowisk i zagadnień zmierzających do ograniczenia i neutralizacji przyczyn zagrożenia przestępczością gospodarczą,

d) prowadzenia pracy operacyjnej własnej w zakresie wynikającym z prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz koordynowania i nadzoru nad czynnościami prowadzonymi w tym zakresie przez podległe jednostki,

e) obejmowania stałym rozpoznaniem, przy użyciu odpowiednich form i metod pracy operacyjnej, środowiska osób co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż mogą dokonywać przestępstwgospodarczych, podejmowania skutecznych działań zmierzających do pozbawienia sprawców korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa,

f) inspirowania, planowania i współuczestniczenia w działaniach profilaktyczno-kontrolnych z instytucjami zainteresowanymi ochroną porządku prawnego,

g) ujawniania przestępstw korupcyjnych związanych z nielegalnym uzyskiwaniem korzyści lub powodujących poważne szkody w funkcjonowaniu administracji publicznej oraz innych instytucjach państwowych i gospodarczych,

h) wykrywania przestępczości komputerowej, kartowej i intelektualnej.

3) Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) zapewniania osobom zamieszkałym na terytorialnym zasięgu działania Komendy poczucia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

b) ujawniania, zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

c) zapewniania mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

d) kreowania w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

e) współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze działania Komendy organami ochrony prawnej, a także współdziałania w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami,

f) nadzorowania funkcjonowania służb prewencyjnych,

g) organizowania, koordynowania i wykonywania czynności patrolowych, interwencyjnych, konwojowych oraz ochronnych,

h) ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej i na obszarach wodnych,

i) organizowania, wykonywania, nadzoru i kontroli działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej,

j) edukacji mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze działania Komendy,

k) organizowania i wykonywania, nadzoru i kontroli działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałania na obszarze działania Komendy z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie; inicjowania lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń,

l) organizowania, koordynowania i nadzorowania służb dyżurnych w podległych jednostkach Policji,

m) analizowania zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży,

n) planowania i organizowania działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych, wizyt delegacji rządowych oraz zgromadzeń i protestów społecznych,

o) planowania i organizowania działań własnych oraz koordynowania działań podległych jednostek Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowywania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżącego współdziałania z innymi podmiotami systemu obronnego państwa,

p) kontrolowania i oceniania funkcjonowania podległych jednostek Policji,

q)nadzorowania i koordynowania zagadnień operacyjno – mobilizacyjnych, realizowanych przez kierowników komórek organizacyjnych KMP w Rudzie Śląskiej,

r) opracowania i utrzymania w ciągłej aktualności dokumentacji gotowości do działań Policji i alarmowania stanów osobowych KMP i podległych jednostek,

s) współdziałania z instytucjami układu militarnego i pozamilitarnego w zakresie zagadnień operacyjnych obejmujących okres “P” i “W”.

4) Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) analizowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym i na tej podstawie określanie kierunków pracy służby ruchu drogowego, odnośnie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych,

b) prowadzenia działań profilaktyczno – propagandowych oraz kształtowania właściwej postawy wśród użytkowników dróg,

c) inicjowania przedsięwzięć i realizacji wszelkich zadań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,

d) dokonywania okresowych lustracji dróg, współdziałania z instytucjami i organami odpowiedzialnymi za utrzymanie odpowiedniego stanu dróg oraz projektowania nowych rozwiązań organizacyjnych,

e) prowadzenia działań ukierunkowanych na ujawnianie i zwalczanie wykroczeń stanowiących główne przyczyny zdarzeń drogowych w tym ujawnianie i zwalczanie nietrzeźwych użytkowników dróg,

f) właściwej realizacji czynności w zakresie technicznej i procesowej obsługi zdarzeń drogowych,

g) ewidencjonowania wykroczeń, wypadków i kolizji drogowych w systemach informatycznych,

h) edukacji mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,

i) nawiązywania i utrzymywania bieżącej współpracy z instytucjami i organizacjami merytorycznie zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

j) stosowania racjonalnej polityki represyjnej wobec sprawców wykroczeń,

k) prowadzenia prostych form pracy operacyjnej,

l) koordynacji problematyki skargowości,

m) realizacji zadań zlecanych do wykonania przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach. 

5) Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) realizacji zagadnień, w tym procedur kadrowych, związanych z wykonywaniem przez Komendanta Miejskiego zadań przełożonego właściwego w sprawach osobowych oraz przełożonego dyscyplinarnego podległych policjantów,

b) realizacji zagadnień związanych z wykonywaniem przez Komendanta Miejskiego zadań kierownika urzędu i pracodawcy w stosunku do pracowników Policji zatrudnionych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy,

c) realizowania określonych czynności z zakresu doboru kandydatów do służby w Policji,

d) prowadzenia ewidencji, statystyki i sprawozdawczości kadrowej, organizacyjno-etatowej oraz stanu dyscypliny policjantów Komendy,

e) organizowania i nadzorowania systemu doskonalenia zawodowego policjantów Komendy,

f) współorganizowania zajęć wychowania fizycznego, wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i techniki interwencji policjantów,

g) zaopatrywania komórek organizacyjnych Komendy oraz podległych komisariatów w pieczęcie i stemple urzędowe oraz stemple służbowe i prowadzenie ich ewidencji,

h) współudziału w doskonaleniu struktury organizacyjnej Komendy i jednostek Policji,

i) rozpoznawania i analizowania potrzeb szkoleniowych policjantów,

j) prowadzenia biblioteki zawodowej,

k) zaopatrywania policjantów i pracowników Policji w dokumenty służbowe.


6) Zespół Prezydialny realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) koordynacji i nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów jawnych w komórkach organizacyjnych KMP,

b) organizowania pracy kancelaryjnej oraz zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów jawnych,

c) obsługi kancelaryjno - biurowej Komendanta Miejskiego oraz Zastępców Komendanta Miejskiego,

d) ewidencjonowania, przyjmowania, wysyłania poczty z PPUP Poczta Polska,

e) ewidencjonowania, przyjmowania, wysyłania poczty specjalnej z i do KWP Katowice,

f) prowadzenia składnicy akt Komendy oraz koordynowania prac archiwalnych w podległych komórkach organizacyjnych,

g) przyjmowania, dokumentowania i ewidencji broni sportowej i pneumatycznej,

h) prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg,

i) prowadzenia bieżącej ewidencji aktów prawnych powszechnych i wewnątrz resortowych, ich aktualizowania i rozdzielnictwa,

j) uczestniczenia w procedurach przekazywania komórek i jednostek organizacyjnych Komendy w zakresie dokumentacji jawnej.


7) Zespół Finansów i Zaopatrzenia realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) wykonywania zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetowych III stopnia tj. Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach:

- obsługa finansowa policjantów i pracowników Policji / wypłata należności w kasie KMP/,
- naliczanie świadczeń pozapłacowych i sporządzanie list stanowiących podstawę wypłat,
- organizowanie właściwego obiegu dokumentów,
- kontrola wewnętrzna operacji finansowych,

b) wykonywania zadań z zakresu gospodarki transportowej:

- organizacja zasad i nadzór nad użytkowaniem sprzętu transportowego w jednostce,
- organizowanie i zabezpieczanie obsług technicznych niższego rzędu i napraw bieżących sprzętu transportowego,
- rozliczanie kierowców z tytułu pobranego paliwa,
- prowadzenie magazynu mpis,

c) wykonywania zadań z zakresu zaopatrzenia:

- prowadzenie ewidencji ilościowej posiadanych składników majątkowych i materiałów,
- planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia jednostki w sprzęt i materiały,
- organizowanie ogółu czynności związanych z magazynowaniem, eksploatacją i naprawą sprzętu i wyposażenia użytkowanego w jednostce,

d) wykonywania zadań pod nadzorem i przewodnictwem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach:

- prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi pozostającymi w dyspozycji jednostki,
- współpraca w ramach prowadzonych prac remontowych i konserwacyjnych.

e) prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych i przygotowanie umów z tym związanych.

8) Zespół Łączności i Informatyki realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:

a) planowania, organizowania, eksploatacji i technicznego utrzymywania systemów łączności i informatyki wykorzystywanych do funkcjonowania komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej,

b) organizowania, rozwoju, eksploatacji i technicznego utrzymania systemów łączności i informatyki w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych zgromadzonych w systemach informatycznych,

c) zapewnienia rozwoju i modernizacji zainstalowanych systemów łączności i informatyki,

d) prowadzenie bieżących szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy dotyczących łączności i informatyki,

e) zapewniania nieprzerwanej pracy sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, poprzez rutynową obsługę, kontrolę działania oraz bieżące usuwanie źródeł potencjalnych awarii i przerw w działaniu sieci,

f) zapewnienia prawidłowej ochrony danych informatycznych zawierających informacje osobowe, dane poufne, zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne poprzez regularną weryfikację grup użytkowników korzystających z tych danych oraz zabezpieczenie systemu przed dostępem do zgromadzonych danych przez osoby trzecie.

g) współpracy w dziedzinie łączności i informatyki z właściwymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz instytucjami pozapolicyjnymi.

h) wsparcia działań jednostki w sytuacjach kryzysowych w zakresie łączności.

9) Stanowisko Samodzielne do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) bieżącego informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

c) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków mających związek ze służbą lub pracą oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

d) prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dot. wypadków mających związek ze służbą lub pracą, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywania wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e) doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

g) współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami/pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,

h) współdziałania ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

– podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
– podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

i) inicjowania i rozwijania różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

j) nadzorowania i prowadzenia całokształtu spraw związanych z zagadnieniami przeciwpożarowymi,

b) inicjowania wszelkiej działalności zamierzającej do stałej poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia oraz zagadnień przeciwpożarowych,

10)  Stanowisko Samodzielne do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania Komendy w szczególności w zakresie:


a) zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

b) zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

c) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

d) okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów / materiałów niejawnych,

e) opracowywania planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

f) opracowywania, aktualizowania planu postępowania z materiałami zawierającymi tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

g) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

h) podejmowania działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

i)współpracy z właściwymi służbami ochrony państwa i innymi podmiotami w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych,

j) przeprowadzania postępowań sprawdzających zwykłych, poszerzonych, specjalnych na pisemne polecenie kierownika jednostki wobec:

-policjantów i pracowników Policji,
-kandydatów do służby i pracy w policji oraz do odbycia zastępczej służby wojskowej

k)sporządzania obowiązujących sprawozdań.

11) Kancelaria Tajna realizuje zadania Komendy Miejskiej w szczególności w zakresie:


a) organizowania i koordynowania pracy kancelarii i jej punktów kancelaryjnych,

b) prowadzenia okresowych kontroli w zakresie postępowania pracowników kancelarii i punktów kancelaryjnych z dokumentami niejawnymi znajdującymi się w kancelarii i punktach kancelaryjnych,

c) prowadzenia okresowych kontroli stanu dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii i punktach kancelaryjnych,

d) rozliczania policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku zwolnienia lub przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej,

e) udostępniania lub wydawania dokumentów niejawnych osobom lub instytucjom,

f) informowania Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych,

g) nadzoru nad właściwym oznaczaniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, prowadzenia ewidencji rejestrów dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, odnotowywania zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużania, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych,

h) szkolenia policjantów i pracowników Policji w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących oznaczania, przetwarzania i przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne,

i) prowadzenia i aktualizowania dziennika przepisów, w którym są ewidencjonowane akty prawne zawierające informacje niejawne,

j) koordynowania archiwizowania dokumentów niejawnych, w tym opiniowania protokołów “BC” nie podlegających archiwizowaniu.

12) Komendant Miejski może na czas określony lub w związku z konkretną sprawą zlecić kierownikom komórek organizacyjnych, Koordynatorom, Pełnomocnikom wykonywanie innych zadań niż określone w ust. 1.

  WSPÓŁDZIAŁANIE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI FUNKCJONUJĄCYCH W TERYTORIALNYM ZASIĘGU DZIAŁANIA KOMENDY


Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio w zakresie realizowania ustawowych zadań Policji terenowe organy Policji:

1) Komendant Komisariatu Policji I w Rudzie Śląskiej 1,
2) Komendant Komisariatu Policji II w Rudzie Śląskiej 10,
3) Komendant Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej 7,
4) Komendant Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej 10,
5) Komendant Komisariatu Policji V w Rudzie Śląskiej 6.


Komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji zobowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań wynikających z przepisów ogólnych, zarządzeń i poleceń Komendanta Miejskiego


Koordynację współdziałania jednostek Policji w toku normalnej służby zapewniają dyżurni Komendy.


W sytuacjach kryzysowych koordynację współdziałania jednostek Policji zapewnia, Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego Wydziału Prewencji KMP, z udziałem w uzasadnionych przypadkach negocjatorów policyjnych..

Nadzór merytoryczny nad realizacją wszelkiego rodzaju zadań i poleceń jak też sporządzania sprawozdań zbiorczych, obowiązuje tę komórkę organizacyjną Komendy, która jest właściwa dla podstawowego podmiotu i pełni w tym zakresie rolę wiodącą


Naczelnik Wydziału Prewencji bądź inna osoba wyznaczona przez Komendanta Miejskiego planuje i uzgadnia wykorzystanie nieetatowego pododdziału Policji tworzonego na bazie jednostek organizacyjnych Policji.
 

Metryczka

Data publikacji 24.09.2008
Data modyfikacji 09.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kaczor Sołtysiak
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Bielicki Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Ciozak
do góry