Szkolenia w policji - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia w policji

Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na stanowisko służbowe jest ukończenie przez policjanta:
1.szkolenia zawodowego podstawowego,
2.szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych

Szkolenia zawodowe dla policjantów prowadzi się w systemie stacjonarnym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może zezwolić na odbycie przez policjanta szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego.
Szkolenia organizują i prowadzą:
1) szkoły policyjne oraz ośrodki szkolenia Policji – w zakresie szkolenia podstawowego, z wyjątkiem szkolenia podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej;
2) oddziały oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji przyjmujące do służby poborowych – w zakresie szkolenia podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej;
3) WSPol. – w zakresie szkolenia dla absolwentów szkół wyższych oraz szkolenia podstawowego, z wyjątkiem szkolenia podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej.
W trakcie szkolenia słuchacz podlega ocenie, obejmującej przyswojenie wiedzy i opanowanie umiejętności, określonych w obowiązującym dla danego szkolenia programie szkolenia zawodowego policjantów.
Stopień przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności sprawdza się przez ocenianie:
1) bieżące;
2) okresowe.
Szkolenie podstawowe oraz szkolenie dla absolwentów szkół wyższych kończą się egzaminem końcowym, którego harmonogram na podstawie pakietu egzaminacyjnego określa kierownik jednostki szkoleniowej przeprowadzającej egzamin lub osoba przez niego upoważniona.
Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów określonych w programie szkolenia zawodowego policjantów.


SZKOLENIA ZAWODOWE PODSTAWOWE

Bezpośrednio po przyjęciu do służby policjanta kieruje się na szkolenie podstawowe.
Szkolenie zawodowe podstawowe, prowadzi się dla policjantów według jednolitego programu szkolenia zawodowego policjantów właściwego dla tego szkolenia, przygotowującego policjantów do wykonywania podstawowych zadań służbowych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje zawodowe podstawowe.
Dla policjantów w służbie kandydackiej prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie przygotowującym ich do wykonywania czynności administracyjno – porządkowych.
Dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką, prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między odbytym przez nich szkoleniem a szkoleniem podstawowym, przygotowującym policjantów do wykonywania podstawowych zadań służbowych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje zawodowe podstawowe.
Policjanta po służbie kandydackiej kieruje się na szkolenie podstawowe (uzupełniające różnice programowe), nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia przyjęcia do służby.
Jeżeli przerwa między zakończeniem służby kandydackiej a przyjęciem do służby wynosi więcej niż rok, bezpośrednio po przyjęciu do służby policjanta kieruje się na szkolenie podstawowe.


SZKOLENIA ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych prowadzi się dla policjantów w służbie stałej według jednolitego programu szkolenia zawodowego policjantów właściwego dla tego szkolenia, przygotowującego policjantów do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje zawodowe wyższe.
Na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych policjanta można skierować, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym tytułem;
2) złożył pisemny raport w tej sprawie;
3) ma zapewnione, bezpośrednio po ukończeniu szkolenia, stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe wyższe, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;
4) najpóźniej w dniu ukończenia szkolenia spełni wymóg w zakresie stażu służby, od którego uzależnione jest mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe;
5) uzyskał pozytywną opinię służbową, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890 oraz z 2004 r. Nr 20, poz. 187).
Przyjęcie policjanta na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych następuje po zaliczeniu postępowania kwalifikacyjnego.


DOSKONALENIE ZAWODOWE POLICJANTÓW

Inną formą szkoleń dla policjantów jest doskonalenie zawodowe, którego celem jest w szczególności nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjanta, wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich
 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2008
Data modyfikacji : 23.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kaczor Sołtysiak
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Bielicki Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Ciozak
do góry