Strona znajduje się w archiwum.

Nabór na stanowisko starszy referent ds transportu i zaopatrzenia Zespołu Finansów i zaopatrzenia KMP Ruda Śląska

Praca w korpusie Służby Cywilnej

Ogłoszenie nr: 151855

Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2013 r.

 

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydata na stanowisko: starszy referent

do spraw transportu i zaopatrzenia w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP Ruda Śląska

W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Ruda Śląska

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

41-709 Ruda Śląska

ul. Gen. Hallera 9

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie książki ST-3 i sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych z przekazywanych pojazdów,

 • koordynowanie realizacji obsługi technicznej pojazdów służbowych oraz zlecanie bieżących napraw

 • zaopatrywanie mechanika samochodowego w części do naprawy samochodów,

 • sporządzanie meldunków oraz opracowywanie pozostałej dokumentacji wypadkowej dotyczącej szkód transportowych,

 • wydawanie kierowcom książki kontroli pracy oraz sprawdzanie prawidłowości ich wypełniania,

 • rozliczanie pojazdów służbowych ze zużytego paliwa,

 • sporządzanie list wypłat dodatkowych należności,

 • dostarczanie korespondencji do KWP Katowice oraz instytucji zewnętrznych.

   

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, w warsztacie mechanika samochodowego i w terenie. Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca łącząca się z wyjazdami służbowymi do KWP Katowice oraz do instytucji na terenie miasta Ruda Śląska i miast ościennych. Częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi, firmami ubezpieczeniowymi, serwisami i warsztatami samochodowymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku, tylko wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje budynku komendy i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Warsztat mechanika samochodowego znajduje się poza budynkiem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe / staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z transportem, zaopatrzeniem, mechaniką pojazdów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu mechaniki samochodowej,

 • planowanie i organizowanie pracy własnej,

 • samodzielność, dokładność

   

wymagania dodatkowe

 

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych Windows, OpenOffice, Excel

   

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • list motywacyjny i curriculum vitae

 • kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 • w przypadku osób niepełnosprawnych – kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Termin składania dokumentów:

05.06.2013

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji

Gen. Hallera 9

41-709 Ruda Śląska

 

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1658,35 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty nie podlegają zwrotowi.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KMP Ruda Śląska. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem. Po zakończonym naborze wyniki będą opublikowane na stronie KPRM. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-2449218, 32-2449219 

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Piechaczek
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Piechaczek Oficer Prasowy
do góry