Strona znajduje się w archiwum.

Nabór na stanowisko Inspektora do spraw obsługi systemów łączności w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej

 

Ogłoszenie nr: 142766

Data ukazania się ogłoszenia: 25 kwietnia 2012 r.

 

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Komendant Miejski Policji

poszukuje kandydata na stanowisko:

inspektor

do spraw obsługi systemów łączności

w Zespole Łączności i Informatyki

 

W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Ruda Śląska

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Zespół Łączności i Informatyki

41-709 Ruda Śląska

ul. Gen. Hallera 9

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie stanu technicznego urządzeń łączności w jednostce, zestawianie elementów składowych sieci teletechnicznych oraz dokonywanie niezbędnych napraw urządzeń łączności

 • Organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych

 • Prowadzenie instruktaży dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie łączności

 • Zarządzanie centralami telefonicznymi poprzez zakładanie abonentów oraz nadawanie uprawnień

 • Opracowywanie zapotrzebowania na sprzęt łączności oraz prowadzenie ewidencji sprzętu łączności będącego w jednostce

 • Weryfikowanie i rozliczanie billingów komórek organizacyjnych KMP Ruda Śląska

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w komendzie i podległych komisariatach Policji, częste kontakty z instytucjami zewnętrznymi, firmami serwisowymi, wysiłek fizyczny

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku, wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwie kondygnacje budynku komendy jak również budynki podległych komisariatów Policji nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym

doświadczenie zawodowe / staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach teleinformatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu łączności

 • biegła obsługa komputera

 • planowanie i organizowanie pracy własnej w komórce

 • samodzielność i komunikatywność

 • umiejętność pracy w zespole

 

wymagania dodatkowe

 • kurs informatyczny CISCO

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

   

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 • w przypadku osób niepełnosprawnych – kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Termin składania dokumentów:

08.05.2012

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji

Gen. Hallera 9

41-709 Ruda Śląska

 

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 1658,35 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty, oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru,

o czym będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-2449218, 32-2449219 

Metryczka

Data publikacji : 30.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Kogut
Osoba udostępniająca informację:
Henryk Kogut Zespół łączności i Informatyki
do góry