Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej


Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej jest przeprowadzany zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz. 1505) .

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej upowszechnia zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze:

- w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu (tablica ogłoszeń znajdująca się w Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej).

- w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.p)

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2008
Data modyfikacji : 23.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kaczor Sołtysiak
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Bielicki Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Ciozak
do góry