Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dotyczące spraw publicznych
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Komendy Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

 

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

 

Następujące rejestry:

  • Dzienniki korespondencji wpływającej;

  • Dzienniki do pokwitowań otrzymanej korespondencji – w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego;

  • Dzienniki podawcze;

  • Książka ewidencji pieczęci, stempli i referentek;

  • Listy obecności funkcjonariuszy i pracowników;

  • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych;

  • Rejestr urlopów funkcjonariuszy i pracowników;

prowadzone są przez wszystkie komórki organizacyjne KMP w Rudzie Śląskiej, dostępne są w urzędowych dniach i godzinach pracy, w siedzibie danej komórki, zgodę na dostęp wyraża kierownik danej komórki organizacyjnej.

Eewidencje i rejestry nie są publikowane, a dostęp do nich następuje po wyrażeniu zgody przez kierownika komórki organizacyjnej.

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Prewencji

 

- Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów

- Dziennik Aktów Prawnych

- Rejestr badań na zawartość alkoholu

- Książka dowodów rzeczowych

- Książka działań minersko-pirotechnicznych NGRMP

- Książka depozytu broni stanowiska kierowania

- Rejestr ujawnionych wykroczeń za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących niektóre wykroczenia drogowe

- Rejestr ewidencji użytkowników oraz wydawania kart SIM

- Rejestr prowadzonego monitorowania i odsłuchiwania

- Dziennik telegramów

- Rejestr sporządzonych kart PRD 5

- Rejestr wydawanych zaświadczeń

- Rejestr Zatrzymanych praw jazdy

- Książka doprowadzeń osób

- Książka interwencji Zespołu Dyżurnych

- Rejestr zapytań z ubezpieczalni

- Rejestr umów o odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie

- Rejestr badań analizatorem wydechu

- Rejestr Mandatów Karnych

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą

 

- Książka doręczeń spraw do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej

- Książka odpraw

- Książka doprowadzeń i konwojów

- Książka narad

- Rejestr aktów prawnych

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Kryminalnym

 

- Rejestr notatników służbowych

- Książka odpraw służbowych oraz nadzoru nad zadaniami zleconymi do realizacji

- Książka odpraw do doprowadzenia / konwojów

- Rejestr spraw poszukiwawczych

- Rejestr osób poszukiwanych - zaginionych

- Rejestr osób poszukiwanych UMP (N)

- Rejestr osób poszukiwanych Listy Gończe

- Dziennik aktów prawnych

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Ruchu Drogowego


- Rejestr zatrzymanych praw jazdy

- Rejestry badań analizatorem wydechu

- Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość środków podobnie działających do alkoholu

- Rejestr wydanych Zaświadczeń o wpisach w Ewidencji kierowców

- Rejestr wydanych Informacji o wpisach w Ewidencji kierowców.

- Rejestr kart MRD5

- Rejestr mandatów karnych

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Zespole Prezydialnym i Składnicy Akt

 

- Rejestr Skarg i wniosków

- Rejestr Listów i anonimów

- Rejestr osób posiadających broń pneumatyczną

- Rejestr udzielonych informacji publicznych

- Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

- Rejestr aktów prawnych Komendanta Miejskiego

- Rejestr aktów prawnych KWP, KGP

- Rejestr udostępnień akt

- Rejestr spisów akt przekazanych do Składnicy Akt kategorii " B "

- Rejestr odczytów parametrów w pomieszczeniach Składnicy Akt

- Rejestr akt brakowanych kategorii " BC "

- Rejestr wizyt w strefie bezpieczeństwa

- Rejestr akt wydanych na stałe z zasobu archiwalnego Składnicy Akt

- Rejestr spisów akt przekazanych do Składnicy Akt kategorii " A "

- Ewidencja akt zagubionych

- Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii " B " i " BE "

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Zespole Kadr i Szkolenia

 

- Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych dla dokumentów jawnych

- Dziennik decyzji i zarządzeń

- Księga inwentarzowa księgozbioru

- Rejestr czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych

- Rejestr kandydatów do służby w Policji

- Rejestr legitymacji pracowników cywilnych

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

 

- Książka dyspozytora

- Rejestr zleceń obsługi i napraw pojazdów służbowych

- Książki ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego

- Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów

- Rejestr mieszkań służbowych/funkcyjnych

- Rejestr jednorazowego odszkodowania

- Rejestr zamówień publicznych

- Rejestr not korygujących

- Rejestr wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

- Rejestr postępowań szkodowych

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Zespole Łączności i Informatyki

 

- Książka bloczków mandatowych

- Książka druków KP

- Ewidencja mandatów karnych WRD

- Ewidencja mandatów karnych KPI-KPV i WP

- Ewidencja mandatów karnych - depozyt

- Książka ewidencji kluczy

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

- Rejestr akt postępowań sprawdzających

- Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

- Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

- Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzających

- Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Zespole Techniki Kryminalistycznej

 

- Książka wyjazdów techników kryminalistyki

- Książka prac zleconych

- Książka pracy oprogramowania Klient AFIS dla urządzenia IBIS

- Książka pracy stanowiska do elektronicznej rejestracji osób

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Komisariatach Policji I-V

 

- Rejestr aktów prawnych

- Książka wydania broni

- Rejestr faktur

- Rejestr wydawanych i zdawanych radiotelefonów noszonych oraz mobilnych terminali noszonych

- Rejestr kart PRD5

- Rejestr wydawania i zdawania notatników służbowych

- Rejestr czynności jednorazowych

- Rejestr wydawanych zaświadczeń

- Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

- Rejestr badań analizatorem wydechu

- Dziennik ewidencji telegramów

- Książka kontroli

- Rejestr ustnych informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

- Książka dyspozytora

- Książka odpraw do konwoju, doprowadzeń

- Książka dyżuru kierownictwa

- Książka służby w patrolach obchodach i na posterunkach

- Książka kontroli i nadzoru służby prewencji

Dodatkowo Komisariaty Policji I i II prowadzą :

- Ewidencję przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.04.2019
Data modyfikacji 08.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Ciozak Jednoosobowe Stanowisko ds Prasowo-Informacyjnych
do góry